MİSYONUMUZ

Karşılaşılan güncel problemlere çözüm getirebilen,

Dini asıl kaynaklarından öğrenen,

İlmi ve kültürel geleneklere sahip çıkan,

Öğrendiklerini bilimsel veriler ışığında yorumlayabilen,

Yapıcı eleştiri ve özeleştiriye açık olan,

Başta İslam’ın olmak üzere diğer semavi dinlerin ana hüküm ve nasslarına saygı duyan,

Geleneksel ilmi veriler çerçevesinde taklit eden değil, sorgulayan ve tercih yapabilen,

Toplumdaki farklı dini oluşumları analiz edebilen ilim adamlarını yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

Yanlış dini anlayış ve toplumsal kardeşliği zedeleyici yaklaşımlara karşı toplumu bilinçlendirmek,

Evrensel insanî değerlerle dinî değerlerin örtüştüğüne dikkat çekmek,

Dinî verileri, aklı vahyin kontrolünde tutarak akıl ve bilim ekseninde değerlendirmek,

Farklılıkları çatışma ortamından uzak, hoşgörülü bir yaklaşımla değerlendirebilecek,

Farklı dinlere ve etnik kökenlere mensup birey ve toplulukları barış içinde yaşatacak,

Geçmişte olduğu gibi birlikte yaşama kültürünü kazandıracak ilim adamlarını yetiştirmektir.