MİSYONUMUZ

-Karşılaşılan güncel problemlere çözüm getirebilen,

-Dini asıl kaynaklarından öğrenen,

-İlmi ve kültürel geleneklere sahip çıkan,

-Öğrendiklerini bilimsel veriler ışığında yorumlayabilen,

-Yapıcı eleştiri ve özeleştiriye açık olan,

-Başta İslam’ın olmak üzere diğer semavi dinlerin ana hüküm ve nasslarına saygı duyan,

-Geleneksel ilmi veriler çerçevesinde taklit eden değil, sorgulayan ve tercih yapabilen,

-Toplumdaki farklı dini oluşumları analiz edebilen ilim adamlarını yetiştirmektir.

 

VİZYONUMUZ

-Yanlış dini anlayış ve toplumsal kardeşliği zedeleyici yaklaşımlara karşı toplumu bilinçlendirmek,

-Evrensel insanî değerlerle dinî değerlerin örtüştüğüne dikkat çekmek,

-Dinî verileri, aklı vahyin kontrolünde tutarak akıl ve bilim ekseninde değerlendirmek,

-Farklılıkları çatışma ortamından uzak, hoşgörülü bir yaklaşımla değerlendirebilecek,

-Farklı dinlere ve etnik kökenlere mensup birey ve toplulukları barış içinde yaşatacak,

-Geçmişte olduğu gibi birlikte yaşama kültürünü kazandıracak ilim adamlarını yetiştirmektir.